Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. února 2016

Hlavní stranaVšeobecné obchodní podmínky platné od 1. února 2016

Kontaktní údaje

Název:D+P,a.s.    
Sídlo: Přemyslovice , č.p.224,79851
:    00543896
DIČ: CZ00543896
Zapsaná: Výpis odd.B, vložka 77, vedená Krajský obchodní soud v Brně
 

Telefon:731447923, 582 378 219
Email:otahalova@dp-obaly.cz
Web: http://www.dp-obaly.cz

 

Provozní doba: Objednávky   Online nákupů: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Provozní doba infolinky: pondělí - pátek: 8:00 - 17:00
Expedice: pondělí – čtvrtek

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti D + P, a.s. Přemyslovice 224, 798 51, IČO 00543896, (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“)prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.dp-obaly.cz , e-shop  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.  

 1.2. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,  a výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

 1.3. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH  . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

1.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

1.5. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

1.6. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu Online nákupů (dále jen e-shop)

 • elektronickou poštou na adrese otahalova@dp-obaly.cz 

 • osobně v provozovně D + P a.s., Přemyslovice 224 ,798 51

 • faxem 582 378176

 • telefonicky 731447923

  1.6. Po odeslání objednávky zákazníkem Dodavatel neprodleně potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, a tím bude kupní smlouva uzavřena.  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).  Návrh kupní smlouvy je vytvořen kupujícím jeho objednávkou.

  1.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

  1.8. Kupní smlouvou se obě strany zavazují: Kupujícímu bude zasláno zboží,  které je předmětem koupě, a Kupující se zavazuje, že objednané zboží zaplatí za uvedenou kupní cenu.

  1.9. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

   2. Ustanovení o kvalitě zboží a její přepravě

  D + P, a.s. postupuje podle systému kvality ISO 9001.

  2.1  D + P, a.s., odevzdá zabalené zboží  dopravci  PPL s.r.o. , který následně zboží předá Kupujícímu.

  2.2. D + P, a.s. zasílá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  2.3. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí D + P, a.s. zboží podle zvyklostí potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.  

  2.4. Přepravní obal je vadný v okamžiku, kdy nesplňuje požadavky kladené na daný druh obalu. Dodaný obal je poškozený, ve špatné kvalitě a množství. V tom případě reklamuje dodanou zakázku Kupující přímo u přepravce.

   2.5. Po obdržení zakázky Kupující zakázku prohlédne co nejdříve a případnou neshodu zakoupeného výrobku  oznámí (max. do 5 pracovních dnů ) 

   

  3. Sdělení před uzavřením smlouvy

  D + P, a.s. výslovně informuje, že

  Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora). D + P, a.s. si neúčtuje žádné další poplatky . Ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozuje D + P, a.s., uváděny včetně DPH,   náklady na dodání zboží jsou uvedeny na celkovém shrnutí objednávky, před jejím potvrzením. 

   Odstoupení od smlouvy je nutno  neprodleně nahlásit písemně na e-mail otahalova@dp-obaly.cz a uvést pádné důvody,které kupujícího vedou k odstoupení od smlouvy.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 • zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

              spotřebitel zboží z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné dále použít

  V případě odstoupení od smlouvy hradí náklady spojené s navrácením zboží D + P, a.s..

   

   4. Platební podmínky a cena zboží

  4.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při osobním odběru v sídle společnosti

 • platba předem bankovním převodem

 • na dobírku při doručení zboží

   

  4.2.  V případě dodávek nad 3000,--vč.DPH, a požadované úhradě Kupujícím na převodní příkaz, je vystavena  Zálohová faktura . Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

   4.3.   Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Při úhradě zálohové faktury a faktury hrazené převodním příkazem je za variabilní symbol, dále jen VS považováno číslo daňového doklady, dále jen faktury.

   4.4. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny zboží jsou odečteny při expedici a zákazník je o této skutečnosti písemně informován.

  4.7. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH; o ceně přepravného je zákazník informován.

  4.8. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

   

  5. Přeprava a dodací podmínky

  5.1. Možnosti předání zboží:

 • osobní odběr - zboží může převzít kupující v sídle D + P , a.s. přemyslovice

 • zaslání přepravní službou PPL s.r.o po celé ČR, přepravné je účtováno dle platného ceníku PPL s.r.o.

 • zaslání přepravní službou JOPPA logistics s.r.o. po celé ČR a SK, nadměrné zakázky, přepravné je účtováno dle platného ceníku JOPPA logistics s.r.o.

   

  5.2. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Karton 100,--, dobírkovné 30,-- bez DPH, přepravné na paletě – cena je stanovena od váhy zakázky.

  5.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky . Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  5.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu otahalova@dp-obaly.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti D + P, a.s. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však D + P, a.s. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

   

  6. Odstoupení od kupní smlouvy

  6.1.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku a  (zákon č. 89/2012 Sb.) Občanského zákoníku, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

   Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté,  ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

   6.2. D + P, a.s. po převzetí reklamovaných obalů bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí  všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala.

   D + P, a.s. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.

   6.3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží

 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

  7. Odpovědnost za vady a záruka

  7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží daňový doklad.    

  7.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  7.3.   Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

  7.4.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží   způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.  

  7.5.   Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná zboží, které při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře   a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro které se zboží obvykle používá.

   7.6. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu  v případě, že si chce zboží ponechat z důvodu, že  D + P, a.s. mu nemůže dodat nové zboží  nebo zboží opravit.

  7.16. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady,   přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení peněz, které byly za zakázku uhrazeny.

   7.17. Při dodání nového zboží vrátí Kupující   zboží původně dodané na náklady D + P, a.s..

  7.18. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při   včasné prohlídce zjistit, nebude mu reklamace uznána.  

  8. Bezpečnost a ochrana informací, GDPR

  8.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím  a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky  jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro  účely  distribuce dané objednávky  (zejm. pro zasílání obchodních sdělení,  , sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným . 

   

  9. Závěrečná ustanovení

  9.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy otahalova@dp-obaly.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

   9.2. Smluvní strany se zavazují případné rozpory ve vzájemných vztazích řešit dohodou. Nepodaří-li se jejich rozpory vyřešit mimosoudně, vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

   9.3. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2016.